Termeni si conditii

DRAGOMIR HOUSE este o asociație înființată în conformitate cu legislația din România și activează în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice, sub forma unui centru rezidențial asistat, ale cărui servicii se adresează beneficiarilor într-un mediu liniștit, curat si in care aceștia sunt tratați cu respect de personalul nostru calificat cu ajutorul cărora desfășurăm activități suplimentare nevoilor fiecărui beneficiar și alte activități în care aceștia au posibilitatea de a socializa și chiar de a învăța lucruri noi.
DRAGOMIR HOUSE este denumirea comercială a ASOCIAȚIEI DRAGOMIR HOUSE Casa bunicii Maria, cu sediul social în Județul Ilfov, Oraș Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 13, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 30325632

DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a schimba și actualiza înorice moment conținutul website-ului precum și prezentul document Termeni și Condiții, notificând utilizatorul sau partenerii DRAGOMIR HOUSE prin afișarea pe site a ultimei actualizări sau a comunicărilor informative despre actualizările și/sau schimbările realizate. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă utilizatorul sau un partener care se afla în relație cu Asociația sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor acesteia sau a susținătorilorl egali ai beneficiarilor sau partenerilor Asociației, vor puteafi notificate sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe site.

General

1.1. Prin folosirea site-ului și respectiv al conținutului, utilizatorul este responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, utilizatorul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă site-ului, inclusiv conținutului sau oricărui terț cucare DRAGOMIR HOUSE are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

1.2. Acest site este adresat utilizatorilor și partenerilor DRAGOMIR HOUSE, persoane fizice care au împlinit cel puțin 18 ani, sau persoanelor juridice, care nu au fost suspendate sau înlăturate de către DRAGOMIR HOUSE, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2. Conținut

2.1. Întregul conținut al site-ului  asociatiadragomirhouse.ro (texte, imagini foto statice, imagini dinamice, text, logo-uri reprezentări stilizate, elemente de grafică, simboluri comerciale sau conținut multimedia) prezentat pe site, este proprietatea exclusivă a DRAGOMIR HOUSE sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obținute înacest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare) și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor și prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua,prin orice mijloace, sunt ilegale și în măsura încare vor fi sesizate vor fi deferite justiției.

2.2. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, conectarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel intenționat de Asociație, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al DRAGOMIR HOUSE asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa acordului exprimat în mod expres de către DRAGOMIR HOUSE sau de către administratorul acestuia.

2.3. Orice conținut la care utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului document, în cazul în care conținutul nueste însoțit de un acord de utilizare specific șivalid încheiat între DRAGOMIR HOUSE și utilizator care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului document, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea DRAGOMIR HOUSE cu referire la acel conținut.

2.4. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutde pe website numai cu acordul scris prealabil al DRAGOMIR HOUSE și numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu DRAGOMIR HOUSE, în următoarele condiții:

– dacă modul de utilizare nu intră în conflict cu prevederile prezentului document și cu legislația care reglementează domeniul de activitate al Asociației în materie;

– nu modificați sau ștergeți niciun conținut sau parte a acestuia (imagini foto, articole, bannere cu scop de prezentare a evenimentelor) și nici fișierele audio care ar putea fi postate pe site;

– utilizarea sau afișarea nu sugerează că DRAGOMIR HOUSE promovează sau susține orice cauze, idei, opinii, produse sau servicii ale unor terțe părți;

– daca este cazul, conținutul de orice fel pus la dispoziție pentru descărcare (cum ar fi imagini foto de la evenimentul la care ați participat in legătură cu Asociația sau înregistrările audio ale evenimentului) nu trebuie să fie editate, retransmise sau reproduse în vreun fel fără acordul prealabil al DRAGOMIR HOUSE.

2.5. Astfel, DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea de conținut către dumneavoastră și de a va cere să încetați accesarea sau utilizarea imaginilor foto sau înregistrărilor audio, în orice moment, din orice motiv.

2.6. DRAGOMIR HOUSE nu este responsabilă pentru modalitatea în care utilizatorii sau terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează conținutul fără înștiințarea și acordul prealabilal Asociației.

2.7. În cazul în care DRAGOMIR HOUSE conferă utilizatorului sau altui terț interesat dreptul dea utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care acesta are sau poateobține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât conținutul sau părțile acestuia există (afișat pe site) și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acestuia. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către DRAGOMIR HOUSE cu un terț sau un utilizator, nu reprezintăun angajament contractual din partea DRAGOMIR HOUSE pentru respectivul terț sau utilizator care obține acces la conținut sau la anumite secțiuni ale site-ului, însensul în care DRAGOMIR HOUSE are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment site-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, întimpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2.8. Niciun conținut transmis către utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobânditde acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a site-uluinu constituie o obligație contractuală din partea DRAGOMIR HOUSE și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de conținut (dacă este cazul).

2.9. Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului înalte scopuri decât cele permise expres prin prezentul documentsau prin acordul de utilizare care îl însoțește,în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul Asociației de a îndeplini măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a conținutului site-ului, învederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Asociației, clienților sau partenerilor acestuia.

2.10. Postarea de către dumneavoastră pe site sau pe paginile rețelelor de socializare (pagina Facebook) ale DRAGOMIR HOUSE, nu constituie o derogare a acesteia de la un drept asupra sau înlegătură cu site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nu dobândiți niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu site-ul.

2.11. Toate programele software utilizate în acest site, conținutul și elaborarea acestuia precum și softul în totalitate sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea conținutului acestui site nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al DRAGOMIR HOUSE și/sau a administratorului acestuia.

2.12. Cu excepția unor prevederi contrare, site-ul, inclusiv tot conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de site și respectiv de conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate învigoare la nivel național sau European din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea DRAGOMIR HOUSE și a administratorului de drept al acesteia.

2.13. Conținutul are caracter de sugestie de prezentare și poatefi modificat oricând de către DRAGOMIR HOUSE respectiv: imaginile, design-ul, textul, grafica, logoul, clipurile audio, precum și orice alte aspecte aflate în legătură cu site-ul și cu conținutul acestuia.

2.14. DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a șterge comentariile licențioase, denigratoare și/sau tendențioase, sau postările de acest fel, publicate de utilizator pe paginile rețelelor de socializare ale DRAGOMIR HOUSE sau să nu afișeze aceste mesaje.

3. Drepturile de proprietate Intelectuală

3.1. Răspunderea pentru conținutul descrierilor și articolelor postate pe site, sau pe pagina de Facebook a Asociației revine autorilor. Copierea și publicarea acestor materiale (parțial sau integral) se poate face numai cu acordul DRAGOMIR HOUSE.

3.2. Conținutul site-ului, respectiv imagini, texte, elemente degrafică web, scripturi, software, codul sursă și eventuale chei de criptare, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este întotalitate proprietatea DRAGOMIR HOUSE și a furnizorilor autorizați ai acestuia înconformitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul DRAGOMIR HOUSE a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

3.3. DRAGOMIR HOUSE poate oferi utilizatorului printr-un acord, dreptul dea utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut alsite-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui conținut, fără a putea utiliza alt conținutal site-ului.

4 Accesul la servicii

Accesul la serviciile sociale oferite beneficiarilor este asigurat oricăreipersoane care întrunește condițiile de ședere în cămin, în măsura în care condiția medicală a persoanelor vrâstnice permite găzduirea acestora în spațiile comune ale clădirii DRAGOMIR HOUSE.

DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a restricționa dreptul de acces la serviciile oferite în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității unei persoane, acțiunile acesteia ar putea prejudicia DRAGOMIR HOUSE sau au prejudiciat deja Asociația.

toate tarifele prezentate unui beneficiar sau unui susținător al beneficiarului sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A. având în vedere ca Asociația nu este plătitorde T.V.A

4.1 Condiții de plată

4.1.1. În urma semnării unui Contract pentru acordarea de servicii sociale cu DRAGOMIR HOUSE, se va achita contribuția prevăzută în Contract și în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003.

4.1.2. Persoana fizică care își asumă semnarea Contractului și a anexelor acestuia, confirmă și garantează că toate datele furnizate de acesta sunt corecte, complete și adevărate la data semnării acestor documente.

4.2.Plățile pot fi realizate prin transfer bancar (online) sau în numerar la sediul social al Asociației. DRAGOMIR HOUSE poate anula o înregistrare în urma unei notificări, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, în cazul plății online a contribuției;

– invalidarea tranzacției de către banca agreată de DRAGOMIR HOUSE, în cazul plății online a contribuției;

– datele furnizate sunt incomplete și/sau incorecte;

– numai sunt locuri disponibile, caz în care, în măsura în care o plată a fost deja efectuată, DRAGOMIR HOUSE va restitui suma achitată în termen de 14 zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care persoana care a realizat plata dorește ca suma să fie reținută în cont până la data la care un spațiu este disponibil.

5. Frauda

5.1. DRAGOMIR HOUSE nu solicită utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare conturi/carduri bancare sau parole personale.

5.2. Utilizatorul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

5.3. DRAGOMIR HOUSE declină orice responsabilitate în situația în care utilizatorul este prejudiciat sub orice forma de cătreun terț care pretinde că este reprezentant al DRAGOMIR HOUSE sau că reprezintă interesele DRAGOMIR HOUSE.

5.4. Utilizatorul va informa DRAGOMIR HOUSE prin accesarea informațiilor de contact puse la dispoziție de Asociație sau a datelor de contact existente pe site, asupra unor asemenea tentative.

5.5. DRAGOMIR HOUSE nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email prin intermediul site-ului poate opta pentru restricționarea sau limitarea utilizării de către Asociație a acestei adrese de e-mail, prin transmiterea unei solicitări scrise folosind datele de contact existente în cadrul Politicii de confidențialitate sau a datelor de contact afișate pe site.

5.6. Comunicările realizate de către DRAGOMIR HOUSE prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e.e-mail, SMS) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături alături de un conținut relevant având în vedere relația juridică existentă între acestea.

5.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Asociației sau a site-ului și conținutului. DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u)realizat acest(e) scop(uri):

5.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale unui utilizator prin folosirea unor metode ilegale;

5.7.2. Alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau a oricărei corespondențe expediate prin orice modalitate de către DRAGOMIR HOUSE către un utilizator sau invers;

5.7.3. Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează site-ul;

5.7.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către DRAGOMIR HOUSE către utilizator atunci când acesta din urmă nu este destinatarul legitimal conținutului.

6. Limitare de responsabilitate

6.1. DRAGOMIR HOUSE nu poate fi ținută responsabilă înnici un fel în fața niciunui utilizator pentru modul încare acesta utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termenii și Condițiile.

6.2. În cazul în care un utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către DRAGOMIR HOUSE încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii DRAGOMIR HOUSE, utilizând datele de contact disponibile pe website, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

6.3. DRAGOMIR HOUSE nu garantează utilizatorului accesul la site sau la funcționalitățile acestuia și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțialși/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut din secțiunile website-ului sau de pe paginile rețelelor de socializare ale DRAGOMIR HOUSE în orice alta manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al DRAGOMIR HOUSE.

6.4. DRAGOMIR HOUSE nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din secțiunile site-ului, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

6.5. DRAGOMIR HOUSE este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-ului și/sau al conținutului transmis către utilizator, prin orice mijloc electronic prin intermediul site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al DRAGOMIR HOUSE, atunci când această utilizare a conținutului poate să producă sau produce pagube de orice natură utilizatoruluiși/sau oricărui terț implicat în transferul de conținut.

6.6. DRAGOMIR HOUSE nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

– site-ul este potrivit cerințelor utilizatorului;

– funcționalitățile website-ului vor fi neîntrerupte sau fără erori de orice fel, inclusiv erori de sistem care nu sunt generate de către DRAGOMIR HOUSE și care nu sunt și nici nu pot fi, controlate de către Asociație;

6.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la bannere de reclamă ale Asociației sau ale partenerilor acesteia), utilizate pentru prezentarea evenimentelor organizate sau a serviciilor prestate de către Asociație, afișate pe site și/sau pe pagina de Facebook, au caracter exclusiv de promovare.

7. Litigii

7.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc. site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către DRAGOMIR HOUSE utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta declară că a citit prevederile documentului Termeni și Condiții și că acționează în conformitate cu aceste reguli.

7.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condițiicare ar putea să apară între utilizator și DRAGOMIR HOUSE se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligentele necesare în acest sens.

7.3. Dacă rezolvarea disputei dintre părți pe cale amiabilă nu este posibilă, conflictul va fi soluționat de cătreun mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în dispută, iar în cazul în care medierea nu rezolvă/soluționează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente din județul Ilfov, în conformitate cu legile naționale aflate în vigoare.

8. Dispoziții finale

8.1. In limita prevederilor din cadrul documentului Termeni și Condiții, DRAGOMIR HOUSE nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări,etc., care nu sunt realizate la inițiativa administratorului site-ului.

8.2. DRAGOMIR HOUSE își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

9. Feedback

9.1. Dispozițiile prezentului document Termeni și Condiții se completează cu prevederile Politicii de confidențialitate și ale Politicii de retenție.

9.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul Asociației, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestora, vor deveni și vor rămâne proprietatea DRAGOMIR HOUSE de la data transmiterii acestora.

ASOCIAȚIA DRAGOMIR HOUSE – Versiune: aprilie 2019

Scroll to top